WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY STRATEGIA ARCHITEKTURABIZNESU ZARZĄDZANIESPRZEDAŻĄ LUDZIE PRZYWÓDZTWO KULTURA ORGANIZACJI

Metoda LEVERAGE

 

Głównym celem każdej organizacji jest tworzenie wartości dla interesariuszy. Zdolność organizacji do tworzenia wartości jest wypadkową dwóch elementów:

  1. Efektywności, rozumianej jako stopień synchronizacji głównych elementów składowych organizacji (Rys 1).
  2. Wydajności, czyli sprawności operacyjnej, z jaką organizacja realizuje swoje cele.

Podstawowym źródłem wartości w XXI w. są aktywa niematerialne. Aktywa niematerialne wymagają pewnej ilości wzajemnie powiązanych składników, żeby mogły tworzyć wartość (Rys 1).

 

Metoda LEVERAGE polega na badaniu jakości wszystkich tych elementów oraz stopnia ich synchronizacji. Następnie na projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań podnoszących globalną efektywność i wydajność organizacji, traktowanej jako system otwarty. Wstępna ocena zdolności firmy do generowania wartości jest dokonana przy pomocy LEVERAGE INDICATOR (LI), który jest kompozytem efektywności i wydajności:

LI = Wydajność x EfektywnośćLI = Wydajność x Efektywność

gdzie:

Efektywność = stopień synchronizacji podstawowych elementów składowych organizacji,

Wydajność = sprawność firmy w zarządzaniu wszystkimi zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w obszarach: łańcucha dostaw, procesów, technologii oraz rozwoju organizacji.

Firma poddana ocenie przy pomocy LR, zostaje następnie zakwalifikowana do jednej z czterech możliwych kategorii:

Fig. Components determining the efficiency (success rate) and productivity with which the organization achieves its goals.

Rys. 1 Elementy składowe, które decydują o jej efektywności (skuteczności) i wydajności z jaką organizacja osiąga swoje cele.

 


Każda z kategorii wymaga innego zakresu i trybu projektowania, a następnie wdrażania rozwiązań LEVERAGE.