WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY STRATEGIA ARCHITEKTURABIZNESU ZARZĄDZANIESPRZEDAŻĄ LUDZIE PRZYWÓDZTWO KULTURA ORGANIZACJI


STRATEGIA

Jaką masz wizję organizacji za kilka lat? Jakie cele musisz zrealizować, żeby tam dotrzeć? Co trzeba zmienić w modelu Twojego biznesu, jakie procesy poprawić lub dodać, jakie umiejętności muszą zdobyć Twoi pracownicy, żeby realizacja wizji była w ogóle możliwa?

Po wstępnej analizie, pomagamy Ci sformułować lub dokonać zmian w obowiązującej strategii w oparciu o logikę relacji przyczynowo - skutkowych. Następnie Twoja strategia jest “tłumaczona” na terminy operacyjne w sposób zapewniający optymalny balans między krótko-okresowymi celami finansowymi oraz długofalowym rozwojem.

Zaczynając od sprecyzowania wizji, pomagamy Ci zidentyfikować zbiór najważniejszych celów strategicznych, prowadzących do jej osiągnięcia. Następnie czynimy strategię zrozumiałą i realizowalną na wszystkich szczeblach organizacji używając pojęć operacyjnych:

1. Tematy Strategiczne – W jakich głównych obszarach ma nastąpić postęp, żeby wizja mogła być zrealizowana?
2. Cele Strategiczne – Jakie cele prowadzące do realizacji strategii musimy przyjąć?
3. Mierniki – Co i jak będziemy mierzyć, żeby mieć pewność, że cele strategiczne są właściwie realizowane?
4. Inicjatywy Strategiczne – Przy pomocy jakich projektów i działań zamierzamy osiągnąć nasze cele?

Wdrożenie Strategii

Jak zintegrować całą organizację wokół strategii? Jak zapewnić, że 100% pracowników działa w oparciu o zrozumiałe i wykonalne plany prowadzące każdego dnia do realizacji strategii?

Wdrożenie strategii to swoisty most między wizją, a realnym światem, w którym działa Twoja firma. Strategia jest realizowana za pośrednictwem jednostek biznesowych. Strategie tych ostatnich, a nawet zadania na poszczególnych stanowiskach pracy muszą być zintegrowane jeśli cele strategiczne mają być osiągane efektywnie i wydajnie. Wdrożenie strategii może być zatem ogromną szansą na skoncentrowaniu wysiłków całej organizacji wokół realizacji strategii. Zadanie LEVERAGE Partners polega na katalizowaniu sytuacji, w której każdy pracownik może z przekonaniem stwierdzić:

„Rozumiem wizję i strategię naszej firmy”.
„Wiem, jak moja codzienna praca przyczynia się do realizowania strategii i jakie wsparcie w swojej pracy otrzymuję z innych działów firmy”.

W rezultacie, działania we wszystkich działach i na wszystkich szczeblach organizacji zostają zintegrowane w jeden, efektywny i wydajny system.PRZYWÓDZTWO


„Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby zbierali drewno, nie organizuj im prac. Ale naucz ich tęsknić za bezkresem oceanu”
Antoine’a de Saint Exupery

Przywództwo to zespół cech, czy umiejętności? Może jedno i drugie? Wierzymy głęboko, że przywództwa można się uczyć. Nikt nie potrafi prowadzić samochodu, lub budować domu gdy się rodzi. Takie umiejętności zdobywa się z biegiem czasu. Podobnie jest z przywództwem. To umiejętność, którą można rozwijać i której można się uczyć.

Lider operujący w rzeczywistości gospodarczej XXI w. musi łączyć w sobie cechy mądrego przywódcy i efektywnego menedżera. Z jednej strony to wizjoner, przewidujący przyszłe wyzwania i okazje pojawiające się w otoczeniu. Rozumiejący jakiej ewolucji wymaga firmowany przez niego model biznesu, żeby móc we właściwy sposób i we właściwym czasie dostosować firmę do tych zmian. Potrafiący podejmować trudne decyzje i skutecznie zachęcić ludzi do pójścia wyznaczoną przez siebie drogą.

Z drugiej strony to efektywny przedsiębiorca i specjalista od zarządzania. Dobrze rozumiejący bieżące potrzeby rynku, sprawnie posługujący się nowoczesnymi systemami zarządzania, wiedzący jak optymalizować cash flow z operacji i podnosić wartość swego przedsiębiorstwa.

Programy LEVERAGE zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci zrozumieć wszystkie aspekty przywództwa w XXI w. oraz rozwinąć zdolność efektywnego przewodzenia w różnych sytuacjach i w różnych kontekstach działalności gospodarczej.ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Jak to się dzieje, że niektóre zespoły sprzedażowe sprzedają lepiej niż inne?
Co charakteryzuje organizacje skuteczne w sprzedaży? Co je wyróżnia?

Jak zmienia się klient w ostatnich latach?
Jakie są następstwa tych zmian?
Czy zauważyłeś jak zmieniła się sprzedaż do nowego typu klienta w ciągu ostatnich 6 lat?
Jak zmieniają się Twoje zachowania jako klienta? Ile decyzji zakupowych podejmujesz sam, a do czego potrzebujesz dzisiaj sprzedawcy? Jest dla Ciebie expertem? Znacząco wpływa na Twoją opinię czy może wręcz przeciwnie?
A jak zmienili się Twoi handlowcy?
Czy tak samo szybko jak Twoi klienci? Czy dokładnie wiedzą czego oczekuje klient?
Czy realnie oceniają swoje możliwości sprzedażowe, czy też może zazwyczaj „mają nadzieje” i „ świetne relacje” z których niewiele wynika?
Czy wiesz, że dziś zdobycie nowego klienta kosztuje 8 razy drożej niż utrzymanie już pozyskanego?
Czy wiesz, co zrobić aby zdobyć nowego klienta a co, aby utrzymać kluczowego?
Jaką masz strategię na wybór i zbudowanie platformy klientów kluczowych z grypy już posiadanych? Jaką masz rotację handlowców?
Ile kosztuje Cię pozyskanie i wdrożenie nowych sił sprzedaży?
Czy wiesz, ile kosztuje utrata klienta kluczowego i jak temu zapobiec?
Te i inne pytania zadają sobie szefowie sprzedaży i liderzy organizacji, którzy rozumieją jej rolę. Te i inne pytania zadają experci LEVERAGE Partners w procesie projektowania organizacji skutecznych w sprzedaży.

LEVERAGE Partners zajmują się zespołami sprzedażowymi, którym zależy na ciągłym wyprzedzaniu potrzeb klienta. Nieustannie badamy zmiany zachowań klientów naszych klientów na skutek zmian cywilizacyjnych, postępu technologicznego dostępu do informacji i wyszukujemy najlepszych metod na podnoszenie efektywności wszelkich działań dotyczących relacji organizacja sprzedażowa- jej klient.

Klient, który staje się zdecydowanie bardziej autonomiczny, zmęczony ciągłą powtarzalnością zadawanych mu pytań, Klient, który znacznie szybciej niż kiedykolwiek indziej decyduje się na zmianę dostawców.

Nasza organizacja zajmuje się dopasowaniem modelu sprzedaży do oczekiwań klientów naszych klientów.

Dlatego zaczynamy naszą pracę od spojrzenia na organizację sprzedażową okiem jej klienta, sprawdzenia jaka jest siła ich relacji oraz Customer Expirance w danym momencie (podkreślone+ link), a jakie powinny być, aby zapewnić zarówno efektywność jak i poziom satysfakcji z obopólne współpracy.

Kolejnym etapem naszej pracy jest sprawdzenie procesów zarządczych w zakresie procesów sprzedażowych, poziom zaangażowania i dojrzałości wszystkich managerów odpowiedzialnych za wyniki oraz, poziom dojrzałości i zaangażowania sił sprzedaży. Dopiero po zebraniu pełnego kompletu informacji i odniesieniu go do strategii organizacji projektujemy najbardziej odpowiednie narzędzia wdrożeniowe.

Najważniejszym momentem we wprowadzaniu tychże narzędzi jest świadomość organizacji, że jest ona jej autorem, a zaprojektowała przy użyciu naszej metodologii i na bazie naszego bogate zbioru „best practice”.

Gwarantem wdrożenia tych narzędzi są odpowiednie działania z kadrą managerską, tak, aby wiedziała na co zwracać uwagę, czego wymagać i w jaki sposób pracować ze swoimi zespołami i aby sama stała się architektami tej zmiany.LUDZIE

Od czego zależy efektywność organizacji, rozumiana jako zdolność do osiągania wyznaczonych celów?

Jesteśmy przekonani, że taka efektywność będzie zawsze wypadkową dwóch składowych: stopnia sprawności stosowanego modelu biznesu oraz poziomu efektywności zatrudnionych w firmie ludzi. Ta ostatnia jest z kolei pochodną kompetencji i ogólnego dobrostanu każdego pracownika. Niestety z tym ostatnim elementem jest coraz gorzej. Złe samopoczucie oraz fenomen tzw. „wypalenia zawodowego”, to swoiste „epidemie cywilizacyjne” XXI wieku. Jednocześnie, nawet wybitny specjalista w swojej dziedzinie, nie będzie efektywny w sferze zawodowej, gdy jest pozbawiony tego, co w potocznym języku zażywamy „życiową energią”.

Dlatego nasze innowacyjne programy rozwojowe są tworzone nie tylko z myślą o wzmacnianiu kompetencji, lecz koncentrują się również na walce z nudą, przeciętnością, nieuwagą, pasywnym nastawieniem i wypaleniem zawodowym. Ich rezultatem ma być wzrost entuzjazmu, zaangażowania i chęci do życia. To z kolei będzie skutkować zdecydowanie większą efektywnością w pracy.ARCHITEKTURA BIZNESU

JAKI jest cel opracowania i ciągłego doskonalenia Architektury Biznesu?
Jak przekonać zarząd i pracowników do inwestycji w Architekturę Biznesu? Najlepiej dając im możliwość jej tworzenia i udoskonalania.
Proaktywny udział pracowników w projektowaniu i udoskonalaniu Architektury Biznesu firmy daje możliwość połączenia w całość różnych procesów, źródeł danych, aplikacji technologicznych i biznesowych. Konkurencję wygrywają nie te firmy, które proponują pojedyncze usługi i produkty, ale ten kto będzie potrafił integrować je w swoim modelu biznesowym, kluczowym elemencie Architektury Biznesu. Zapewnienie pojedynczym pracownikom i zespołom wewnętrznym unikalnych funkcjonalności oraz otwartość na rozwiązania i innowacje z zewnątrz to główne zadania LEVERAGE ARCHITEKTURE.

Owocem rewolucji technologiczno-społecznej, której jesteśmy świadkami jest pojawienie się na rynku pracy dojrzałej i okrzepłej generacji Y, pracowników mających inne umiejętności i oczekiwania od poprzednich generacji. Uwzględnienie ich w rozwoju strategicznym firmy, tworzeniu i udoskonalaniu Architektury Biznesu, jest kluczowe dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Większość organizacji prowadzących monitoring swoich wskaźników procesowych i biznesowych, pomimo systemowych założeń wykonuje to jednak wyspowo. Odbywa się to bez holistycznej perspektywy i dogłębnej analizy wielopoziomowej wzajemnych zależności wskaźników.

JAKIE są relacje pomiędzy Architekturą Biznesu a strategią organizacji?
Architektura Biznesu powinna wynikać ze strategii firmy oraz wyjaśniać jak organizacja wykorzystuje swój potencjał do realizacji celów strategicznych. LEVERAGE ARCHITECTURE opisuje stan bazowy oraz wspomaga w podejmowaniu decyzji w organizacji, koniecznych do osiągnięcia stanu docelowego, opisując stany pośrednie. Odbywa się to przy wykorzystaniu zaawansowanej analizy statystycznej DATA MINIG oraz BIG DATA.

JAK LEVERAGE ARCHITECTURE wpływa na zrozumienie przez wszystkich pracowników przełożenia swojej codziennej pracy na realizację strategii?
Kluczowym elementem LEVERAGE ARCHITECTURE jest strategiczna gra biznesowa BMI GAME. Jest to szkolenie przewidziane zarówno dla kadry menadżerskiej, jak i wszystkich pracowników odpowiedzialnych za procesy biznesowe, produkcyjne, logistyczne i utrzymania ruchu. Unikalność tego modułu szkoleniowego polega głównie na uniwersalności i wszechstronności. Odbiorcą może być każdy pracownik bez względu na funkcję i zakres obowiązków. Uczestnicy nabywają umiejętność przekładania swojej pracy na cele ogólne przedsiębiorstwa z celami strategicznymi włącznie.KULTURA ORGANIZACJI

Każda Organizacja, od sklepiku osiedlowego aż do wielkiej międzynarodowej korporacji posiada własną, niepowtarzalną kulturę. To właśnie ona stanowi o tym, czym Organizacja jest, w jaki sposób traktuje swoich Klientów, jak pracownicy odnoszą się do siebie, jakie zachowania w pracy są dobrze widziane, a jakie nieakceptowane. Kultura organizacji może być podstawą długofalowego wzrostu organizacji i stałego zaangażowania ludzi, pod warunkiem, że:

istnieje spójność między deklarowanymi, a realizowanymi wartościami i wzorami postępowania. Wzmacniane są te wzorce postępowania, które służą realizacji wizji i celów strategicznych.

Organizacja, świadomie kształtując swoją kulturę, może zwiększyć swoje szanse w rywalizacji z konkurencją, wpłynąć na zadowolenie swoich pracowników, czy poprawić jakość oferowanych produktów.

Jeśli:

 • Planujesz wprowadzenie znaczących zmian strukturalnych lub personalnych w swojej Firmie,
 • Tworzysz i realizujesz plany rozwojowe dla pracowników,
 • Obserwujesz wystąpienie problemów lub niekorzystnych tendencji (np. spadek efektywności czy zaangażowania pracowników)
 • Zarządzasz zespołem, który powstał w wyniku połączenia instytucji o różnych kulturach organizacyjnych,
 • Proponujemy Ci przeprowadzenie Badania Kultury Organizacji, którego celem jest:
 • Określenie kultury Twojej Organizacji
 • Zbadanie jakie wartości, zachowania i postawy są istotne z punktu widzenia pracowników i na ile są one według nich realizowane.
 • Ocena przez pracowników funkcjonowania podstawowych procesów w organizacji


3 etapy badania:

 1. Wspólne tworzenie narzędzia czyli uzgodnienie stwierdzeń, które znajdą się w kwestionariuszu.
 2. Przeprowadzenie badania – za pośrednictwem platformy internetowej
 3. Analiza danych, tworzenie raportu i prezentacja wyników

Raport zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Które zachowania i postawy są dla pracowników najbardziej istotne?
 • Jak oceniana jest realizacja badanych obszarów, które oceniono jako najważniejsze?
 • Czy istnieją różnice pomiędzy postrzeganiem kluczowych obszarów przez zarządzanych i kadrę zarządzającą? Jeżeli tak, to na czym te różnice polegają?
 • Czy istnieją różnice w spostrzeganiu firmy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (Piony)?
 • Co stanowi „ściany nośne” przedsiębiorstwa? O czym należy pamiętać, planując wprowadzanie zmian?
 • Co buduje frustracje pracowników? Jakie procesy w firmie należy poprawić w celu osiągnięcia większej efektywności?
 • Czy istnieją obszary, których realizacja przewyższa oczekiwania pracowników?

Z badań wynika, że tylko 30% zmian wdrażanych w dużych organizacjach przynosi zamierzony skutek.

Specjaliści wskazują, że jednym z głównych czynników decydujących o skuteczności wprowadzanych zmian jest dostosowanie ich do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.