WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY STRATEGIA ARCHITEKTURABIZNESU ZARZĄDZANIESPRZEDAŻĄ LUDZIE PRZYWÓDZTWO KULTURA ORGANIZACJI

Audyt Strategiczny

2016-01-28

Zastanawiasz się czy Twoje cele strategiczne są właściwie sformułowane? Czy Twoja strategia dobrze odzwierciedla potencjał frmy i szanse generowane w otoczeniu? Czy Twój system zarządzania strategicznego jest efektywny i wydajny? Czy model performance management jest optymalny z punktu widzenia realizacji strategii?
Na takie pytania pomagamy Ci odpowiedzieć w trakcie Audytu Strategicznego.

Audyt strategii ma dwa wymiary:

Formalny:
Sprawdzamy tu czy zarządzanie strategiczne w firmie jest oparte na spójnej logicznie i właściwie udokumentowanej metodzie. Oceniamy tu efektywność sposobu operacjonalizacji strategii, model zarządzania ryzykiem operacyjnym, model tzw. „performance management” oraz mechanizmy wprowadzania zmian do strategii firmy.

Funkcjonalny:
Badamy tu trafność założeń i tez strategicznych. Poddajemy ocenie związki przyczynowo – skutkowe między wnioskami z analiz otoczenia i firmy, a celami strategicznymi.